frzh-TWnlendeitjakorues

 

a

 

ka sa ta na ha ma ya ra wa   ga za da ba pa
 

 

i

 

ki shi chi ni hi mi   ri wi   gi ji ji bi pi
   

 

u

 

ku su tsu nu fu mu yu ru     gu zu zu bu pu
   

 

e

 

ke se te ne he me   re we   ge ze de be pe
   

 

o

 

ko so to no ho mo yo ro wo -n go zo do bo po